วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

จัดจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประกาศ
จัดจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ รัฐปีนังและเก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย

                      ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ณ รัฐปีนังและเก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย