วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2556

ประกาศ
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2556

                                                                           งานการเงิน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

การรับสมัครนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า

ประกาศ
การรับสมัครนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ประเภทโควต้า

                                    ด้วยปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีนโยบายการรับสมัครนักเรียนนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขาศึกษาต่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า

จัดจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประกาศ
จัดจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ รัฐปีนังและเก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย

                      ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะจ้างเหมาทัวร์จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ณ รัฐปีนังและเก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย


รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน


                ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน

    สามารถดูข้อมูลได้ที่ การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556