บุคลากร

 บุคลากรงานโสตทัศนศึกษา


นาง กาญจนา  พรมประถม
หัวหน้างานงานโสตทัศนศึกษา
นาย ศุภร  วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

นาย นุกูล    ช่วยเนียม 
                                                      เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา