หอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม


หอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม


           เป็นดำริและเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการบุปผา  มณีพรหม  ที่ต้องการสร้างเพื่อเทิด  พระเกียรติองค์พระผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ให้เป็นแหล่งรวบรวมประวัติและเกียรติภูมิของสถาบันวรนารีเฉลิม และเป็นสถานประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ภายในหอเฉลิมเกียรติประกอบด้วยห้องเรื่องราวต่างๆ 7 ห้อง คือ ห้องโถงกลาง  ห้องบอกเล่า  ห้องล้นเกล้าชาววรฯ              ห้องก่อเกียรติยศ  ห้องงดงามวรนารี  ห้องศักดิ์ศรีสู่สากล และห้องค้นหาความรู้ ในแต่ละห้อง  มีสื่อภาพอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลาย
       และที่เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของชาววรนารีเฉลิม  นั้นคือ  การได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม  ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเยี่ยมชมและทรงลงพระนามาภิไธย  ณ หอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม  ยังความปลาบปลื้มแก่ชาววรนารีเฉลิม  อย่างหาที่สุดมิได้   นับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงขณะนี้ได้มีบรรดานักเรียนครูอาจารย์และคณะหน่วยงานต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอเฉลิมเกียรติหลากหลายคณะด้วยกัน


     ภาพบรรยากาศตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเยี่ยมชมและทรงลงพระนามาภิไธย  ณ หอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม 


 ภาพบรรยากาศหอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม