การจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต


                                                                                    แท็บเล็ต (Tablet) กับการจัดการศึกษา
                                 จากนโยบายรัฐบาล...
                                                        .....สู่การปฏิบัติ......ในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
666666666666

โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  ภายใต้การนำโดยผู้อำนวยการบุปผา  มณีพรหม  ได้นำแนวคิดจากรัฐบาลสู่การปฏิบัติ  โดยปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวมและจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จึงได้นำเอา  Tablet  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในระบบ ICT Nobook For Tablet และนอกจากนี้ได้จัดศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนทั้งด้านข้อมูลพื้นฐาน  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก  พร้อมจัดระบบ  Multimedia  Presentation  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  Touch Screen  เพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าวของแต่ละประเทศและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา  จำนวน 1 หน่วยการเรียน  พร้อมที่จะให้โรงเรียนใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน(ASEAN  COMMUNITY)  สำหรับนักเรียนในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการอบรมแท็บเล็ต (Tablet)สำหรับครู ครั้ง ที่ 1


         ภาพบรรยากาศการอบรมแท็บเล็ต (Tablet)สำหรับครูและการใช้ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน(ASEAN  COMMUNITY)   ครั้ง ที่ 2