วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)
                ให้บริการและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัย  เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้  พร้อมให้บริการอย่างทันเวลา
พันธกิจ (Mission)
1.             พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.             พัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อที่ทันสมัยเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
3.             วางแผนและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย
เป้าหมาย (Goals)
1.             มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.             ครูสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
3.             มีศูนย์บริการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าหมายความสำเร็จ  (KPI)
1.             มีระบบเทคโนโลยี  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.             ครูมีความรู้ในด้านการผลิตสื่อ  นวัตกรรม  มีสื่อเทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์พร้อมใช้ประกอบการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
3.             มีระบบการให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก