วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

การรับสมัครนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า

ประกาศ
การรับสมัครนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ประเภทโควต้า

                                    ด้วยปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีนโยบายการรับสมัครนักเรียนนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขาศึกษาต่อนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า